06 52639311 info@janergy.nl

Privacybeleid Janergy

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Janergy aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Janergy is statutair gevestigd te Vierpolders aan de Hogeweg 10 (3237LD), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71067116 en draagt de naam Praktijk Janergy. Janergy is per e-mail te bereiken via info@janergy.nl en telefonisch via 06-52639311.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Janergy omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft de verantwoordelijke van Janergy aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Janergy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1-4-2019

Informatie over de verwerkingen van clientendossiers

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke van Janergy een dossier aanlegt wat wettelijk verplicht is door de WGBO. Het cliëntendossier bevat: aantekeningen omtrent de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  • Janergy verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de clientdossiers: voornaam, achternaam, tussenvoegsel, adres gegevens, telefoonnummer, E-mailadres, gegevens verwijzer, gebruik medicatie en de gegevens over de algehele gezondheid.
  • Janergy verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinde, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het informeren van andere zorgverleners, voor het gebruik van waarneming bij afwezigheid van de behandelaar van Janergy.
  • Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist voor een termijn van 15 jaar opgeslagen.

Verwerking persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  • Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Janergy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen
  • Janergy verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • De opgeslagen gegevens worden gedurende periode dat men is aangemeld opgeslagen.

Verwerking persoonsgegevens t.b.v workshops, lezingen, cursussen

  • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde activiteiten van Janergy hebben ten doelstelling(en): administratieve en financiële handelingen, communicatie omtrent de afgenomen activiteit en /of uitnodigingen.
  • Janergy verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, tussenvoegsel, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  • De opgeslagen gegevens worden gedurende periode dat men de bovengenoemde activiteit volgt.

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Janergy rusten;

Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de Janergy geen relatie aan kan gaan met de persoon wegens het ontbreken van persoongegevens die nodig zijn voor administratieve handelingen en dossiervoering.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Janergy. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Janergy is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Janergy raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Janergy zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Janergy verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Janergy.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Janergy op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. U wordt hierover geïnformeerd en de verantwoordelijke van Janergy zal expliciet om uw toestemming vragen.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Janergy te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Janergy te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@janergy.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@janergy.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Janergy met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).